Jogszabályok, rendeletek

Kémiai biztonsággal kapcsolatos szabályozások

EU rendeletek:

 • 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
 • 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
 • 2015/830/EU rendelet, a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelmények (A REACH rendelet II. melléklete)
 • 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről
 • 528/2012/EU rendelet biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
 • 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről

Magyar rendeletek:

 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
 • 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
 • 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről
 • A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodások