Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

(vizsgálólaboratóriumi szolgáltatás és véleményezés)

akkreditálási okirat száma: NAH 1-0988/2018

 

A MERTCONTROL GROUP cégcsoport üzletszerűen végez az ügyfelei részére mezőgazdasági és szállítmányellenőrzési, ásványolaj-ipari, valamint műtrágya-, fém- és ásvány-ellenőrzési tevékenységet, továbbá élelmiszervizsgálati területen tevékenykedik, kül- és belföldön egyaránt.

I.  Általános rendelkezések

1. Jelen általános szerződési feltételek a MERTCONTROL GROUP cégcsoport tagjai (a továbbiakban: Vállalkozó) és az ügyfelei (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazzák. A Felek az egyes vállalkozási szerződésekben jelen általános szerződési feltételektől eltérően kizárólag írásban rendelkezhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban az általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a

Vállalkozóra kötelezőek. A Felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen jelen általános szerződési feltételeket, az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az értelmezésére a magyar jog az irányadó.

2. Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Vállalkozó honlapján közzéteszi. Az általános szerződési feltételek módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítja. Amennyiben a Megrendelő a módosításnak a Vállalkozó honlapján való közzétételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.

3. Amennyiben bármely, jelen általános szerződési feltételekben előírt rendelkezés részben vagy egészben érvénytelen, illetve végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

II. Ajánlat és megrendelés

4. A Vállalkozó a Megrendelő által megadott szolgáltatási körnek megfelelően elkészíti az árajánlatot, a mindenkori vizsgálati díjlistán feltüntetett szolgáltatások és árak figyelembe vételével. Az ajánlat elfogadásával egyidejűleg a Megrendelő elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. A megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy szerződőképes, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy szerződést kössön a szolgáltatások igénybevételére.

5. Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét Fél írásbeliséget köt ki. A Vállalkozó a megrendelt szolgáltatási körben a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogad el. A megrendelt szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megváltoztatásának a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Vállalkozó annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb...) a Felek írásban megegyezzenek. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

6. Azon külföldre szóló megrendelések, melyeket a magyarországi székhellyel rendelkező Mertcontrol Hungary Kft. fogadott, továbbításra kerülnek a MERTCONTROL cégcsoporthoz tartozó, illetékes külföldi cég vagy kapcsolattartó részére, amely társaság vagy kapcsolattartó önállóan, saját felelősségére végzi a tevékenységet, azaz kizárólagosan felelős a megrendelés teljesítésével kapcsolatosan. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés továbbítása esetén a továbbító Mertcontrol Hungary Kft. nem vállal felelősséget az adott szolgáltatást végző, cégcsoporthoz tartozó cég tevékenységéért.

III. Teljesítés

7. A Vállalkozó a vizsgálati Szolgáltatásokat a hatályos magyar és nemzetközi szabványok, ezek hiányában a kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelően végzi.

8. A Vállalkozó által vállalt szolgáltatásnyújtási teljesítési határidő becslésen alapul és csak akkor kötelezi a Vállalkozót, ha a Felek a határidőt írásban kifejezetten "kötelező érvényű"-ként állapították meg.

A teljesítési határidő kizárólag a Megrendelő együttműködési kötelezettségének teljesítését követően kezdődik, A Megrendelő vállalja, hogy minden szükséges anyagot, mintát díjmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsát, illetve minden olyan információról haladéktalanul, lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Vállalkozót, amely a Vállalkozó jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit érinti. A Megrendelő előzőek szerinti együttműködési kötelezettségének késedelmével a teljesítési határidő meghosszabbodik. A Megrendelő viseli az abból eredő többletköltséget, mely a Megrendelő által a késedelmesen, helytelenül vagy hiányosan megadott minták, adatok, információk következtében a Szolgáltatás teljesítése késik vagy ismétlésre szorul. A Vállalkozó a szerződésben rögzített ár esetén is jogosult az ebből eredő többletköltségeit a Megrendelőre áthárítani.

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem róható, akaratuktól és eljárásuktól függetlenül bekövetkező elháríthatatlan esemény, mely akadályozza vagy lehetetlenné teszi a vállalt Szolgáltatás teljesítését. A Felek ilyen esemény bekövetkezéséről, megszűnéséről, valamint ennek fennállása alatt az azzal kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek egymást értesíteni. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt, úgy a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával, és a Vállalkozónak jogában áll a megrendelt szolgáltatásokat időarányosan megosztani.

9. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult; az alvállalkozó által elvégzett munkáért Megrendelő felé Vállalkozót terheli felelősség. Megrendelő ezennel elismeri, hogy az alvállalkozó igénybe vételével elvégzett Szolgáltatás vagy annak része szintén jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozik.

10. A Vállalkozó által a Megrendelő részére nyújtott Szolgáltatások a Vállalkozó által vett vagy a részére szolgáltatott mintákon, méréseken alapulnak, és kizárólag a Megrendelő által megrendelt szolgáltatási körben tartalmaznak információt.

A Szolgáltatások tehát a megrendelő utasításai szerint kerülnek teljesítésre, így előfordulhat, hogy lényeges tulajdonságok nem kerülnek megvizsgálásra, kiértékelésre, illetve jelentésre.

11. Megrendelő kijelenti és elfogadja, hogy a Vállalkozó a Szolgáltatás nyújtásával semmilyen, harmadik személy felé fennálló szerződéses vagy egyéb kötelezettségét nem vállalja át (pl azt, hogy a Megrendelő a szállítási szerződése alapján meghatározott minőségű vagy állapotú árut szállítson).

12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által elkészített összes tervezet, előzetes vagy rész-jelentés kizárólag a Megrendelő felelősségére használható fel, és a Vállalkozó nem vállal felelősséget a végleges jelentéstől, illetve a kész Szolgáltatáshoz képest fennálló eltérésért.

IV. Szavatosság és felelősség

13. A Vállalkozó által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos reklamáció érvényességének a feltétele, hogy azt a Megrendelő – írásban – az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, haladéktalanul, legkésőbb azonban a szolgáltatás nyújtásától számított 3 munkanapon belül a Vállalkozó részére bejelentse.

Amennyiben a reklamáció megalapozott, úgy a Megrendelő választása szerint a hibás teljesítés díjtalan kijavítását, kiegészítését, vagy a Szolgáltatás egészének vagy annak egy részének az ismételt teljesítését (újramérést) követelheti. Amennyiben azonban a Vállalkozó álláspontja szerint a kijavítás vagy újramérés nem lehetséges, úgy a Vállalkozó kötelezettsége kizárólag a Szolgáltatásért fizetett díj visszatérítésére korlátozódik.

14. A Vállalkozó felelősséget vállal arra, hogy a mérési eredményei pontossága megfelel a vizsgálati módszer által előírtaknak.

15. A Vállalkozó tevékenységéből vagy elmaradt intézkedéséből eredő bizonyítandó és számszerűsíthető kár esetén a Felek haladéktalanul elkövetnek mindent a kár enyhítésére. A Vállalkozó a közvetlen és bizonyított felelőssége esetén részt vállal a kár enyhítésében, melynek nem haladhatja meg a szolgáltatás adott részéért fizetett vagy fizetendő díjnak legfeljebb a tízszeresét – illetve – ha az kevesebb -, abban az esetben az MNB devizaárfolyama szerinti, 15.000 USD-nak megfelelő összeget. Ezen túl a Vállalkozó nem felelős semmilyen bekövetkezett kárért (beleértve a következményes kárt is), illetve bevétel, termelés, jövőbeni ügyletek stb. elmaradásáért, továbbá megbízások elvesztésért, szerződések felmondásáért.

A Megrendelő jótáll azért, és mentesíteni fogja a Vállalkozót bármely olyan harmadik fél által támasztott követeléssel szemben, amely harmadik fél a Vállalkozótól jelentést vagy más Szolgáltatást vagy annak eredményét kapott vagy használt fel vagy abban bízott, amennyiben a követelés – beleértve az ehhez kapcsolódó ügyvédi és perköltséget is – meghaladja a fentiekben meghatározott összeghatárt.

Megrendelő köteles mentesíteni a Vállalkozót minden olyan igénytől (beleértve a perköltségeket is), amelyek közvetlenül vagy közvetetten az alábbiakból származnak: (i) bármilyen hatósági intézkedésből eredő vagy harmadik személy által támasztott igény, amely igény keletkezése annak tudható be, hogy a Megrendelő vagy olyan harmadik fél, aki a Vállalkozótól jelentést vagy más Szolgáltatást vagy annak eredményét kapott vagy használt fel vagy abban bízott, vélhetően vagy ténylegesen nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokat, bírósági határozatokat. (ii) Olyan információ, amelyet a Megrendelő nyújtott, és amelyben a Vállalkozó bízott. (iii) személyi sérülés, vagyoni kár vagy veszteség, gazdasági veszteség és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó veszteség, amely bármely jogi vagy természetes személyt ért a nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatosan.

Megrendelő köteles mentesíteni a Vállalkozót minden olyan igénytől (beleértve a perköltségeket), amelyek a Szolgáltatások, (jelentések stb.) jogosulatlan vagy visszaélésszerű felhasználásából származnak.

Ha egy káresemény nem kizárólagosan a Vállalkozó hibájából következik be, akkor a Felek a kármegosztás szabályai szerint számolnak el. Nem felel a Vállalkozó, ha közvetett a káresemény, illetve ha az a Megrendelő hibás vagy hiányos minta,- és adatszolgáltatásából, vagy annak elmaradó intézkedéséből ered.

16. Vállalkozó kifejezetten kizárja a vizsgált termékek minőségért vagy azokban bekövetkezett csökkenésért vagy károsodásért való felelősséget.

17. A Vállalkozó által megadott mérési eredmények értelmezése, további alkalmazása, azokból következtetések levonása, az ezekre való támaszkodás a Megrendelő felelőssége. A Megrendelő kérheti, hogy a Szolgáltatások árának növelése fejében a Vállalkozó vállaljon fokozottabb felelősséget, melyhez a Vállalkozó erre feljogosított munkatársa által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

V. Fizetési feltételek

18. A Megrendelő a teljesítést követő 3 munkanapon belül írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról; ennek hiányában a Felek a teljesítést elfogadottnak tekintik.

A Vállalkozó a teljesített szolgáltatás után számlát állít ki. A szolgáltatási díj 8 naptári napon belül esedékes. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Megrendelő felé a további szolgáltatásait felfüggeszteni, s jogosult továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint a pénztartozások késedelmes fizetésére megállapított késedelmi kamat felszámítására. A szolgáltatási díj összegéhez a számla kiállításakor hatályos áfa kerül felszámításra.

19. A Vállalkozó által kiállított számlával kapcsolatos reklamáció érvényességének a feltétele, hogy azt a Megrendelő – írásban – legalább a számla számának feltüntetése mellett, haladéktalanul, legkésőbb azonban a számla kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül a Vállalkozó részére bejelentse.

VI. A Szolgáltatás eredményeinek további felhasználása

20. A vizsgálati eredményekhez, a Vállalkozó által adott véleményhez, számításokhoz fűződő szerzői jogok a Vállalkozónál maradnak.

21. A Megrendelő a mérési eredményeket, véleményezést csak a Vállalkozóval kötött szerződés szerinti célra használhatja fel. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelő a szolgáltatásokat kizárólag a maga nevében és javára veheti igénybe. Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót, ha valamely szolgáltatást harmadik személy irányában felhasznál.

22. Amennyiben a Megrendelő valamely Szolgáltatást oly módon használ fel, hogy az a Vállalkozóval (ideértve a MERTCONTROL cégcsoport bármely tagját is) folytatott jogvitához vezet vagy egyébként sérti a Vállalkozó és/vagy a MERTCONTROL cégcsoport szakmai jó hírnevét, a Vállalkozó jogosult bármilyen adatot, feljegyzést, mintát felhasználni és továbbítani, amely a Vállalkozó szükséges védelmét szolgálja.

VII. Bírósági kikötés

23. Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseik tárgyalásos rendezésére törekednek. Felek megállapodnak abban, hogy megegyezés hiányában jogvitájuk rendezése során kikötik - a pertárgy értékének függvényében – a II és III. Kerületi Bíróság, illetőleg a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetőségét.

 A Mertcontrol Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételeinek letöltése